DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169667

Бібліотеки комітетів піклування народною тверезістю як особливий тип народних бібліотек кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Victor Siedykh

Анотація


У статті йдеться про бібліотеки та читальні Комітетів піклування про народну тверезість. в історії бібліотечної справи України ця проблематика досліджується, але потребує продовження як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні. Метою статті є висвітлення та обґрунтування бібліотечної діяльності Комітетів на території Харківської губернії на зламі ХІХ–ХХ ст. Такий аспект дослідження автор запропонував уперше. Висновки дослідження побудовані на використанні системно-історичного підходу, історичного методу, аналізі документів, опублікованих у виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст., які становлять його джерельну базу. Автор робить висновки про те, що бібліотеки Комітетів слід вважати особливим типом народних книгозбірень, завданням яких була антиалкогольна пропаганда.

Ключові слова


бібліотеки; читальні; чайні; їдальні; Народні дома; Комітети піклування про народну тверезість; пияцтво; Харківська губернія; народні читання; Харківське товариство поширення грамотності

Повний текст:

PDF

Посилання


Aivazian, O.B. (2014). Narodni biblioteky Podilskoi hubernii naprykintsi XІX – na pochatku XX stolittia [National libraries of the Podolsk province in the late XIX – early XX century]. Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho]. Seriia: Istoriia, 22, 129-134 [in Ukrainian].

Bukreeva, O.G. (2008). Bibliotechno-prosvetitelskaia deiatelnost popechitelstv o narodnoi trezvosti v Rossii v kontce XІX – nachale XX vv. [Library and educational activities of trusteeship on national sobriety in Russia in the late XIX – early XX century]. (Eztended abstract of candidate’s thesis). Moskovskii gosudarstvennyi universitet kultury i iskusstv, Moscow [in Russian].

g. Valki (1900, February, 9). Iuzhnyi krai [in Russian].

Dubrovina, L.A., & Onyshchenko, O.S. (2009). Istoriia bibliotechnoi spravy v Ukraini u XX st. [The history of the library business in Ukraine in the XX century]. Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [in Ukrainian].

K uchrezhdeniiu Popechitelstv trezvosti [To the institution of sobriety tutorship]. (1897, November 16). Iuzhnyi krai [in Russian].

Kudriavtcev, S. (1903). Narodnyi uchitel – kak provodnik trezvosti v narode [Folk teacher – as a conduit for sobriety among the people]. Vestnik trezvosti, 98, 28-33 [in Russian].

Mendelson, A.A. (1913). Uchebnik trezvosti dlia nachalnoi i srednei shkoly [Sobriety textbook for elementary and middle school]. St.Petersburg [in Russian].

Miliasevych, I. (2007). Biblioteky Volynskoho opikunstva pro narodnu tvorchist (kinets XIX – pochatok XX st.) [Libraries of the Volyn Guardianship of People’s Creation (end of the XIX – early XX century)]. Bibliotechna planeta, 4, 21-24 [in Ukrainian].

Otkrytie Narodnogo doma na Ivanovke [Opening of the People’s House at Ivanovka] (1898, November 30). Iuzhnyi krai [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1898 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1898]. (1898). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1899 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1899]. (1899). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1900 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1900]. (1900). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1907 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1907]. (1907). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1908 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1908]. (1908). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1909 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1909]. (1909). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1910 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1910]. (1910). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1911 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1911]. (1911). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1912 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1912]. (1912). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Otchet] o deiatelnosti Kharkovskogo popechitelstva o narodnoi trezvosti za 1913 g. [[Reports] on the activities of the Kharkov guardianship of people’s sobriety for the year 1913]. (1914). Kharkiv: Gubernskii komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [in Russian].

[Polnyi spisok sostava Kharkovskogo gorodskogo komiteta] [Full list of the Kharkov City Committee]. (1899, August 28). Iuzhnyi krai [in Russian].

Siedykh, V.V. (2013). Istoriia bibliotechnoi spravy v Ukraini [The history of library business in Ukraine]. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Siedykh, V.V. (2017). Merezha bibliotek Kharkova u druhii polovyni XIX st. – na pochatku XX st. yak systemnyi ob’iekt [The network of Kharkiv libraries in the second half of the XIX century – at the beginning of the XX century as a system object]. Korolenkivski chytannia 2016. Biblioteky. Arkhivy [Korolenko readings 2016. Libraries. Archives], Proceedings of the XIX Internetional Conference (Pt. 1, pp. 195-207). Kharkiv: Kharkivska derzhavna biblioteka im. V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Sokolov, V.Yu. (n.d.). Biblioteky ta chytalni Komitetiv pikluvannia pro narodnu tverezist [Libraries and reading Committees for the care of people’s sobriety]. Ukrainska bibliotechna entsyklopediia. Retrieved from http://www.ube.nplu.org/article [in Ukrainian].

Sokolov, V.Yu. (2016a). Biblioteky ta chytalni komitetiv pikluvannia pro tverezist v Ukraini naprykintsi XIX – na pochatku XX stolittia [Libraries and Reading Committees for the Care of Sober in Ukraine at the end of the XIX – early XX century]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 2, 21-27; 3, 34-49 [in Ukrainian].

Sokolov, V. (2016b). Kulturno-prosvitnytska ta bibliotechna diialnist Komitetiv pikluvannia pro narodnu tverezist u Kyivskii hubernii naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [Cultural and educational and library activities of the Custodianship committees on national sobriety in the Kyiv province at the end of the XIX and early XX century]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 7, 44-49 [in Ukrainian].

Sokolov, V.Yu. (2017). Kulturno-prosvitnytska ta bibliotechna diialnist narodnykh domiv komitetiv pikluvannia pro narodnu tverezist v Ukraini naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [Cultural and educational and library activity of the people’s homes of the committees of care for national sobriety in Ukraine at the end of the XIX and early XX century]. Visnyk ONU. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, 22, 1, 65-94 [in Ukrainian].

Solomonova, T.R. (2010). Narodni biblioteky ta chytalni komitetiv pikluvannia pro narodnu tverezist (na prykladi Vinnytskoho povitu Podilskoi hubernii) [National libraries and reading committees of care about national sobriety (on the example of the Vinnitsa district of the Podil province)]. Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Seriia: Bibliotekoznavstvo. Knyhoznavstvo, 2, 180-190 [in Ukrainian].

Ustroistvo narodnykh chainykh [Device of national tea]. (1899, March 10). Iuzhnyi krai [in Russian].

Kharkovskii gorodskoi komitet popechitelstva o narodnoi trezvosti [Kharkiv City Committee of custody of national sobriety]. (1904, September 4). Iuzhnyi krai [in Russian].

Kharkovskoe gubernskoe popechitelstvo o narodnoi trezvosti [Kharkiv provincial guardianship of national sobriety]. (1899, February 18). Iuzhnyi krai [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айвазян О. Б. Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського]. Серія: Історія. 2014. Вип. 22. С. 129–134.

Букреева О. Г. Библиотечно-просветительская деятельность попечительств о народной трезвости в России в конце ХІХ – начале ХХ вв. : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2008. 18 с.

г. Валки. Южный край. 1900. 9 февр. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія бібліотечної справи в Україні у ХХ ст. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2009. 530 с.

К учреждению Попечительств трезвости. Южный край. 1897. 16 нояб. Кудрявцев С. Народный учитель – как проводник трезвости в народе. Вестник трезвости. 1903. № 98. С. 28–33.

Мендельсон А. А. Учебник трезвости для начальной и средней школы. Санкт-Петербург, 1913. 200 с.

Мілясевич І. Бібліотеки Волинського опікунства про народну творчість (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Бібліотечна планета. 2007. № 4. С. 21–24.

Открытие Народного дома на Ивановке. Южный край. 1898. 30 нояб. [Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1898 г. /Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1898. 81 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1899 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1899. 93 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1900 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1900. 73 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1907 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1907. 47 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1908 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1908. 47 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1909 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1909. 47 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1910 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1910. 53 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1911 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1911. 53 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1912 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1912. 59 с.

[Отчет] о деятельности Харьковского попечительства о народной трезвости за 1914 г. /

Губернский комитет попечительства о народной трезвости. Харків, 1914. 59 с.

[Полный список состава Харьковского городского комитета]. Южный край. 1899. 28 авг.

Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні. Харків : ХДАК, 2013. 212 с.

Сєдих В. В. Мережа бібліотек Харкова у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

як системний об’єкт. Короленківські читання 2016. Бібліотеки. Архіви : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 жовт. 2016 / Харків. держ. б-ка ім. В. Г. Короленка. Харків, 2017. Ч. 1. С. 195–207.

Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні Комітетів піклування про народну тверезість. Українська бібліотечна енциклопедія. URL: http://www.ube.nplu.org/article (дата звернення: 15.04.2019).

Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016a. № 2. С. 21–27; № 3. С. 34–49.

Соколов В. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність Комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Книжкової палати. 2016b. № 7. С. 44–49.

Соколов В. Ю. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність народних домів комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1. С. 65–94.

Соломонова Т. Р. Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. 2010. Вип. 2. С. 180–190.

Устройство народных чайных. Южный край. 1899. 10 марта. Харьковский городской комитет попечительства о народной трезвости. Южный край. 1904. 4 сент.

Харьковское губернское попечительство о народной трезвости. Южный край. 1899. 18 февр.

Copyright (c) 2019 Віктор Сєдих

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |