Подання

Статті в електронному варіанті надсилаються на електронну пошту журналу: librinfosciences@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти у відповідності з тематичним спрямуванням журналу (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні відповідати критеріям науковості, мати наукову новизну, теоретичну та практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Факт подання матеріалів до журналу є свідченням згоди автора з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Технічні вимоги до оформлення:

1. Орієнтовний обсяг рукопису: наукової статті ‒ до 40 тис. знаків, 1 авт. арк., рецензії – до 0,25 авт. арк., бібліографічні огляди – до 0,5 авт. арк.; архівні документи із супровідними матеріалами – до 1 авт. арк.; огляди наукових заходів – до 0,25 авт. арк.; мови – українська, англійська. Статті більшого чи меншого обсягу можуть бути прийняті до друку за відповідним рішенням редакційної колегії.

 

2. Рукописи подаються до редакції журналу в електронному варіанті в редакторі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

 

3. Перед основним текстом статті зазначається:

УДК (по лівому краю статті);

Ім’я та прізвище автора, його посада, науковий ступінь, вчене звання, е-mail (розмір шрифту 12, рядковими літерами, курсивом – по лівому краю статті);

ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org) – по лівому краю статті;

Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (відцентрована) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери)

Після назви (відступ – один абзацний рядок) подають анотацію  українською та англійською мовами (1800-2000 знаків з пробілами, розмір шрифту 12). Анотація містить коротку інформацію про мету статті, методи дослідження, наукову новизну і основні висновки дослідження. Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається. Англомовна анотація повинна бути ідентичною українському варіанту.

Після анотації без відступу з абзацу після слів Ключові слова (курсив) подаються ключові слова / словосполучення (3-10) мовою статті через крапку з комою.  Див. Шаблон статті тут (PDF)

 

4. Стаття має бути чітко структурована й обов’язково містити такі змістовні компоненти:

 • Вступ, де обґрунтовують актуальність теми, формулюють проблему та вказують на її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Теоретичне підґрунтя, де повинні бути представлені такі елементи: аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення раніше не вивчених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.
 • Мета статті (постановка завдання).
 • Методи та матеріали дослідження, де окреслюють застосовані методи дослідження та стисло характеризують джерельну базу, на якій проводили дослідження.
 • Результати дослідження, де викладають основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки, де наводять висновки та перспективи дослідження.

 

5. Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення посилань у тексті має відповідати стандарту American Psychological Association (APA) Style (7th edition). У круглих дужках слід наводити прізвище автора, рік видання, номер сторінки. Наприклад: (Ожоган, 2017, с. 35). Між літерою с. (англ. р.) на позначення сторінки й номером сторінки ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • Згадуючи в тексті статті науковця, подають першу літеру його імені та прізвище (Л. Теньєр). Між ініціалом і прізвищем ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).
 • Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
 • Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.
 • Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»). Усі малюнки, таблиці та схеми повинні нумеруватися і мати посилання по тексту статті (наприклад, див. рис. 1). Розміщення малюнка (схеми, таблиці) по тексту повинно бути максимально наближене то місця в тексті, де стоїть посилання на цей малюнок (схему, таблицю). Усі малюнки (схеми, таблиці) повинні бути підписані і мати назви. У випадку запозичення малюнків (схем, таблиць) необхідно вказувати їх джерело. Малюнки (схеми, таблиці) дублюють в окремому файлі у форматах JPEG, PNG.
 • Використовують лише такі лапки: «…..». За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...».
 • Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.
 • Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§86-100; §104-105).
 • Знак апострофа має виглядати так:

 

6. Вимоги до оформлення переліку використаної літератури:

Після основного тексту статті подаються два списки використаної літератури – оригінальний (ЛІТЕРАТУРА) і транслітерований з перекладом назв англійською мовою (REFERENCES).

Список літератури українською мовою оформлюють згідно з чинними вимогами. На початку списку подають джерела, написані кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітом).

References мають відповідати стандарту APA citation style (7th edition). Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися сайтом: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ (або, наприклад, http://research.moreheadstate.edu/c.php?g=107001&p=694716) та сервісом створення списків літератури з текстового редактора Microsoft Word.

Назви праць, написані мовами з не романським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їхніх авторів повинні бути транслітерованими (для адекватної транслітерації рекомендовано використовувати ресурс: https://www.grafiati.com/uk/transliteration/). У тому разі, якщо праця вже має англомовну назву, потрібно подавати її. Для цитованих джерел, які мають doi, його необхідно вказувати.

Список використаної літератури і References нумеруються без використання сервісу автоматичної нумерації.

 

7. Після переліку використаної літератури через подвійний відступ подається в перекладі іншої мовою (для англомовних публікацій – українською мовою, для україномовних публікацій – англійською мовою) ім’я та прізвище автора (жирний шрифт, розмір 12), нижче – його посада, науковий ступінь, вчене звання (звичайний шрифт, розмір 12), з абзацного відступу – назва статті (великі літери, розмір 12), через відступ – анотація і з наступного рядка ключові слова. Анотація і ключові слова наприкінці рукопису мають бути ідентичні за змістом анотації та ключовим словам оригінальною мовою на початку публікації і оформлені відповідно до викладених вище вимог (див. п. 3 Інструкції для авторів).

 

8. Автори статей також мають подати про себе такі відомості (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи й посада;
 • коло наукових інтересів;
 • електронна адреса;
 • номер мобільного телефону.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.