DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.2.2018.152776

«Управління знаннями» як методологічний орієнтир пошуку концепту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Oksana Matvienko, Michael Tsyvin

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане із пошуком концепту, який би дав змогу описати системну єдність усіх галузево-предметних складових спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Методи, застосовані в обґрунтуванні змісту концепту «управління знаннями», що дає змогу агрегування, пошуку спільного у спеціалізаціях, які у новоствореній спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» поки що не мають «метатеорії» професійної підготовки.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні можливості застосування поняття «управління знаннями» як методологічного орієнтира для побудови концепції спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Висновки. Управління знаннями є структурною складовою інформаційного менеджменту і разом із такими складовими, як управління контентом (content management), управління записами (records management) та управління документами (document management), відповідає семантичному полю діяльності фахівця в галузі інформаційної діяльності.

Професійні завдання діяльності інформаційного фахівця охоплюють широке коло питань, пов’язаних з інтегральним підходом до створення, накопичення та управління знаннями – як зафіксованими у документах, так і тими, що потребують пошуку, виявлення і формалізації.

Ключові слова


управління знаннями; інформаційний менеджмент; управління документами; управління контентом; інформаційна; бібліотечна та архівна справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bochulia, T.V. (2013). Orhanizatsiia informatsiinoi skladovoi protsesu upravlinnia v ekonomichnomu prostori [Organization of the Information Component of the Management Process in the Economic Space]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, 2, 32-43.

Butenko, N.Yu. (2015). Upravlinnia znanniamy v korporatsiiakh [Knowledge Management in Corporations]. Biznes-Inform, 11, 414-419.

Vovk, Yu., & Dosyn, D. (2013). Znannia pidpryiemstva yak obiekt upravlinnia [Knowledge of the Company]. Molod i rynok, 12, 78-83.

Haliuk, I.B. (2012). Rozvytok orhanizatsiinoho znannia yak odna z peredumov ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The Development of Organizational Knowledge is One of the Most Important Reasons for Economic Security]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, Vol. 2, No 13. Retrieved from http://fkd.org.ua/article/viewFile/25135/22593 [in Ukrainian].

Gilyarevskiy, R.S. (2009). Informatsionnyiy menedzhment: upravlenie informatsiey, znaniem, tehnologiey [Information Management: Information, Knowledge, Technology Management]. St. Petersburg: Professiya [in Russian].

Hlybovets, M.M., & Sydorenko, M.O. (2012). Upravlinnia znanniamy [Knowledge Management]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Seriia Kompiuterni tekhnolohii, Vol. 191, Issue 179, 70–71 [in Ukrainian].

Gordukalova, G.F. (2006). Upravlenie znaniyami: informatsionnaya diagnostika novogo napravleniya i metodicheskie problemyi podgotovki kadrov [Knowledge Management: Information Diagnostics of a new Direction and Methodical Problems of Personnel Training]. Vestnik Chelyabinskoy gosudarstvennoy akademii kulturyi i iskusstv, 1 (9), 86-97 [in Russian].

Hranchak, T. (2018). Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho yak naukovo-informatsiinyi tsentr orhanizatsii upravlinnia znanniamy [Vernadsky National Library of Ukraine as the Scientific and Information Center of the Organization of Knowledge Management]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 3–10 [in Ukrainian].

Dresher, Yu.N. (2015). Upravlenie znaniyami faktor povyisheniya effektivnosti nepreryivnogo bibliotechno-informatsionnogo obrazovaniya: opyit RMBITs [Knowledge Management: Increasing the Efficiency of Continuous Library and Information Education: Experience of MIBC]. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/ [in Russian].

Informatsiia ta dokumentatsiia. Keruvannia dokumentatsiinymy protsesamy [Information and Documentation. Records Management]. (2007). Pt. 1. Osnovni polozhennia (ISO 15489-1:2001, MOD). DSTU 4423–1:2005, 2007, 1 April. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Koba, N.V. (2010). Pidkhody do formuvannia stratehii upravlinnia znanniamy na pidpryiemstvi [Approaches to the Formation of Knowledge Management Strategy at the Enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 12, 37–39 [in Ukrainian].

Kolpakov, V.M. (2014). Navchalna prohrama dystsypliny «Upravlinnia znanniamy personalu» (dlia mahistriv) [The Curriculum of the Discipline "Management of Knowledge of the Personnel" (for masters)]. Kyiv: Personal [in Ukrainian].

Kryimskaya, A.S. (2004). Osnovyi upravleniya znaniyami [Knowledge Management Basics]. Bibliotechnoe delo, 11. Retrieved from http://www.bibliograf.ru/issues/2004/11/36/3/222/ [in Russian].

Lobuzina, K. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti. [Monohrafiia] [Technologies of Organization of Knowledge Resources in Library and Information Activity]. [Monograph]. Kyiv: National Library of Ukraine Vernadsky [in Ukrainian].

Milner, B.Z (2003). Kontseptsiya upravleniya znaniyami v sovremennyih organizatsiyah [The Concept of Knowledge Management in Modern Organizations]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta, 1, 57-76. Retrieved from www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/860.pdf [in Russian].

Pikalov, V.L. (2015). Osobystisni znannia pratsivnykiv yak potentsial rozvytku orhanizatsiinykh znan subiektiv hospodarskoi diialnosti [Personality Knowledge of Employees as a Potential for Development of Organizational Knowledge of Business Entities]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichni nauky, 1, 126-135. Retrieved from http://eurodev.duan.edu.ua/images/stories/ [in Ukrainian].

Prusak, L. (2016). Building a Knowledge Capability. Retrieved from ovlavrov.ru/my-texts/km/larry-capability.pdf [in Russian].

Raskov, V.E. (2007). Upravlenie znaniyami kak samostoyatelnaya oblast issledovaniy: osnovnyie diskussionnyie voprosyi [Knowledge Management as an Independent Area of Research: Main Discussion Questions]. Vestnik of Saint Petersburg University. Management, Issue 3, 34-58. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article [in Russian].

Shyian, D.V., & Kovalova, V.I. (2014). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Upravlinnia znanniamy na pidpryiemstvi" dlia studentiv spetsialnosti 8.03050401 «Ekonomika pidpryiemstva» dennoi formy navchannia [Work Program of the Discipline "Knowledge Management in the Enterprise" for Students of the Specialty 8.03050401"Enterprise Economics" is a Day-time Form of Training]. Kharkiv: Vydavnytstvo KhNEU im. S. Kuznetsia [in Ukrainian].

Serbin, O. (2011). Systema upravlinnia znanniamy yak skladova nauko tvorennia [Knowledge Management System as a Component of Science Education]. In Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Academic Papers of Vernadskyi National Library of Ukraine] (Issue 32, pp. 349-356). Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [in Ukrainian].

Skrypnychenko, R.O. (2014). Suchasnyi stan systemy upravlinnia znanniamy na pidpryiemstvakh [Modern State of Knowledge Management System at Enterprises]. Upravlinnia rozvytkom, 11, 18-20 [in Ukrainian].

Strishenets, N. (2009). Vid upravlinnia fondom do upravlinnia znanniamy [From Fund Management to Knowledge Management]. Bibliotechnyi visnyk, 2, 19-25 [in Ukrainian].

Tehnologii upravleniya znaniyami [Knowledge Management Technologies] (n. d.). Retrieved from https://sites.google.com/site/ upravlenieznaniami/tehnologii-upravlenia-znaniami [in Russian].

Chernyak, L. (2000). Upravlenie znaniyami i informatsionnyie tehnologii [Knowledge Management and Information Technology]. Otkryityie sistemyi. SUBD, 10. Retrieved from https://www.osp.ru/os/ 2000/10/178275 [in Russian].

Shestakova, T.M. Terminologicheskie aspektyi kategorii «upravlenie znaniyami» [Terminological Aspects of the Category "Knowledge Management"]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 25,75-80 [in Russian].

Shibaeva, E.A. (2009). Upravlenie znaniyami kak novaya funktsiya bibliotek [Knowledge Management as a New Library Feature]. Bibliotekovedenie, 5, 34-39 [in Russian].

Awad, E.M., & Ghaziri, H.M. (2004). Knowledge management. [Great Britain]: Pearson/Prentice Hall [in English].

Corrao, R. (2014). Information Management. Digital asset vs Content vs Knowledge Management. LAC Group. Retrieved from https://libsource.com/digital-asset-management-vs-content-management-vs-knowledge-management/ [in English].

Mar, A. (2013). 10 Knowledge Management Definitions: Take Your. Simplicable. Retrieved from https://management.simplicable.com/ management/new/10-knowledge-management-definitions [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бочуля Т. В. Організація інформаційної складової процесу управління в економічному просторі. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2. С. 32–43.

Бутенко Н. Ю. Управління знаннями в корпораціях. Бізнес-Інформ. 2015. № 11. С. 414–419.

Вовк Ю., Досин Д. Знання підприємства як об’єкт управління. Молодь і ринок. 2013. № 12. С. 78–83.

Галюк І. Б. Розвиток організаційного знання як одна з передумов економічної безпеки підприємства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2012. Т 2. № 13 URL: http://fkd.org.ua/article/viewFile/25135/22593 (дата звернення: 10.10.2018)

Гиляревский Р. С. Информационный менеджмент: управление информацией, знанием, технологией : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Профессия, 2009. 304 с.

Глибовець М. М., Сидоренко М. О. Управління знаннями. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія Комп’ютерні технології. 2012. Т. 191, вип. 179. С. 70–71.

Гордукалова Г. Ф. Управление знаниями: информационная диагностика нового направления и методические проблемы подготовки кадров. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2006. № 1 (9). С. 86–97.

Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями. Бібліотечний вісник. 2018. № 2. С. 3–10.

Дрешер Ю. Н. Управление знаниями фактор повышения эффективности непрерывного библиотечно-информационного образования: опыт РМБИЦ, 2015. URL: http://cyberleninka.ru/article/ (дата обращения: 15.11.2018).

ДСТУ 4423–1:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1 : Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD) [чинний з 01.04.2007]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 28 с.

Коба Н. В. Підходи до формування стратегії управління знаннями на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 12. С. 37–39.

Колпаков В. М. Навчальна програма дисципліни «Управління знаннями персоналу» (для магістрів). Київ : Персонал, 2014. 40 с.

Крымская А. С. Основы управления знаниями. Библиотечное дело. 2004. № 11. URL: http://www.bibliograf.ru/issues/2004/11/36/3/222/ (дата обращения: 15.11.2018).

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: НБУВ, 2012. 252 с.

Мильнер Б. З Концепция управления знаниями в современных организациях. Российский журнал менеджмента. 2003. № 1. С. 57–76. URL: www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/860.pdf (дата обращения: 15.11.2018).

Пікалов В. Л. Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань суб’єктів господарської діяльності. Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. 2015. № 1. С. 126–135. URL: http://eurodev.duan.edu.ua/images/stories/ (дата звернення: 15.05.2018).

Прусак Л. Building a Knowledge Capability. 2016. URL: ovlavrov.ru/my-texts/km/larry-capability.pdf (дата обращения: 15.02.2018).

Расков В. Е. Управление знаниями как самостоятельная область исследований: основные дискуссионные вопросы. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2007. Вып. 3. С. 34–58. URL: http://cyberleninka.ru/article (дата обращения: 15.02.2018).

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління знаннями на підприємстві» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання / уклад. Д. В. Шиян, В. І. Ковальова. Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 48 с.

Сербін О. Система управління знаннями як складова науко творення. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 32. С. 349–356.

Скрипниченко Р. О. Сучасний стан системи управління знаннями на підприємствах. Управління розвитком. 2014. № 11. С. 18–20.

Стрішенець Н. Від управління фондом до управління знаннями. Бібліотечний вісник. 2009. № 2. С. 19–25.

Технологии управления знаниями (б. г.). URL: https://sites.google.com/site/upravlenieznaniami/tehnologii-upravlenia-znaniami (дата обращения: 15.02.2018).

Черняк Л. Управление знаниями и информационные технологии. Открытые системы. СУБД. 2000. № 10. URL: https://www.osp.ru/os/2000/10/178275 (дата обращения: 15.02.2018).

Шестакова Т. М. Терминологические аспекты категории «управление знаниями». Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 25. С. 75–80.

Шибаева Е. А. Управление знаниями как новая функция библиотек. Библиотековедение. 2009. № 5. С. 34–39.

Awad E. M., Ghaziri H. M. Knowledge management. [Great Britain]: Pearson/Prentice Hall, 2004.

Corrao R. Information management. Digital asset vs content vs knowledge management. 2014. URL: https://libsource.com/digital-asset-management-vs-content-management-vs-knowledge-management/ (accessed: 15.11.2018).

Mar A. 10 Knowledge Management Definitions: Take Your. Simplicable. 2013. 27 March. URL: https://management.simplicable.com/management/new/10-knowledge-management-definitions (accessed: 15.11.2018).

Copyright (c) 2018 Оксана Матвієнко, Михайло Цивін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |