Удосконалення професійних компетентностей здобувачів спеціальності 029 ІБАС у процесі проходження практики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293574

Ключові слова:

ознайомча практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика, здобувач освіти, освітньо-професійна програма, стандарт, професійні компетентності, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Анотація

Метою статті є визначення поетапного удосконалення професійних компетентностей в умовах практики здобувачами першого рівня освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відповідно до стандарту та освітньо-професійних програм, розроблених кафедрою інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв.

Методи дослідження базувались як на загальнонаукових, так і спеціальних методах. Застосування аналізу та синтезу дало можливість проаналізувати теоретичне підґрунтя дослідження. Системний і структурно-функціональний методи дозволили всебічно розглянути особливості організації практики на різних освітніх рівнях. Аргументація висновків і наукових положень здійснена із використанням методу узагальнення та контент-аналізу.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні поетапного формування компетентностей в умовах практики здобувачами першого рівня освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також освітньо-професійних програм «Менеджер бібліотечно-інформаційних систем і технологій», «Документознавець, менеджер органів державної влади та місцевого самоврядування», розроблених на кафедрі інформаційних технологій.

Основні висновки. Перший бакалаврський рівень вищої освіти передбачає опанування здобувачами освітньо-професійної програми, обов’язковою складовою якої є ознайомча, навчальна, виробнича та переддипломна практика. Процес проходження її спрямований на удосконалення, поглиблення та розвиток професійних компетентностей, що формуються під час засвоєння теоретичного матеріалу і практичних занять.

Організація практики на відповідних базах, зокрема в бібліотеках, архівах, інформаційно-аналітичних закладах та інших документально-комунікаційних установах, має ряд переваг та сприяє розвитку інтегральної, загальних та професійних компетентностей.

Ефективність набуття студентом професійних компетентностей залежить від різноманітних факторів, які включають: якість практики, навчальну програму та підтримку керівників, активність здобувача, відповідність практики навчальним цілям, зворотний зв’язок та самооцінку, що, зі свого боку, допомагає майбутнім фахівцям підготуватися до успішної кар’єри, розширює їхні можливості та підвищує впевненість у власних здібностях.

Біографія автора

Надія Бачинська, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка педагогічних наук, професорка

Посилання

Academic Council of the Kyiv National University of Culture and Arts. (2019, March 29). Polozhennia pro provedennia praktyky studentiv i aspirantiv Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv [Regulations on the practice of students and postgraduate students of the Kyiv National University of Culture and Arts] (Protocol No. 48). Kyiv National University of Culture and Arts. https://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/polozhennya_pro_provedenya_praktiki.pdf [in Ukrainian].

Babych, V. S. (1991). Udoskonalennia praktychnoi pidhotovky maibutnikh spetsialistiv – spilna turbota instytutu i bibliotek [Improvement of practical training of future specialists – a common concern of the institute and libraries]. In Suchasnyi chytach i biblioteka [Modern reader and library] (pp. 89–93). State Library of Ukraine [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2022). Kontseptualni osnovy rozvytku spetsialnosti "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Conceptual foundations of the specialty "Information, library and archival affairs"]. Ukrainian Information Space, 2(10), 280–292. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270016 [in Ukrainian].

Bachynska, N. (2023). Praktychna pidhotovka studentiv yak skladova osvitno-profesiinoho prostoru zakladu vyshchoi osvity: tradytsii ta innovatsii [Practical training of students as a component of the educational and professional space of the Institution of higher education: traditions and innovations]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 79–85. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2023.276772 [in Ukrainian].

Butylina, O. V., & Kudrynska, A. I. (2015). Navchalna praktyka yak chynnyk profesionalizatsii studentiv [Educational practice as a factor of students’ professionalization]. Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 1(68), 182–190 [in Ukrainian].

Davydova, I. O. (2004, May 25–26). Bibliotechna osvita: zmina modelei pidhotovky fakhivtsiv [Library education: changing models of specialist training]. In Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiina diialnist: problemy nauky, osvity, praktyky [Documentary studies. Library science. Information activity: problems of science, education, practice] [Conference proceedings] (pp. 194–196). State Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].

Huzii, I. S. (2020). Intehratyvnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv informatsiinoi, bibliotechnoi ta arkhivnoi spravy [An integrative approach to the professional training of future specialists in information, library and archival affairs] [Doctoral Dissertation, Lviv Polytechnic National University] [in Ukrainian].

Koltysheva, D. S. (2019). Zarubizhnyi dosvid intehratsii vyrobnychoi praktyky u navchannia [Foreign experience of integration of production practice in education]. Humanitarian Corpus, 29, 55–56 [in Ukrainian].

Konovalenko, A. S. (2007). Problemy motyvatsii studentiv pry prokhodzhenni vyrobnychoi praktyky v umovakh formuvannia ekonomiky, zasnovanoi na znanniakh [Problems of motivating students during industrial practice in the conditions of the formation of a knowledge-based economy]. In Strategii razvitiia Ukrainy v globalnoi srede [Strategies for the development of Ukraine in a global environment] [Conference proceedings] (pp. 88– 90). http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5582/1/0088-52-54.pdf [in Ukrainian].

Kushnarenko, N. M., & Solianyk, A. A. (2023). Vektory rozvytku efektyvnoi spivpratsi osvitian ta pratsedavtsiv u systemi pidhotovky bibliotechnykh fakhivtsiv [Development vectors of effective cooperation between education field workers and employers in the training system of library specialists]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 63, 72–87. https://doi.org/10.31516/2410-5333.063.05 [in Ukrainian].

Lisna, R. P., & Tryhub, V. O. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentsii u protsesi praktychnoho navchannia [Formation of professional competence in the process of practical training]. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(13), 330–334 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2017). Problemy profesiinoho spriamuvannia za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Problems of professional orientation in the speciality "Information, Library and Archival Affairs"]. Bulletin of the Book Chamber, 11, 29–33 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, December 12). Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [On approval of the standard of higher education in the speciality 029 "Information, Library and Archival Affairs" for the first (bachelor’s) level of higher education] (Order No. 1378). https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf [in Ukrainian].

Prokopenko, L. I. (2018, November 30). Biblioteka yak suchasna osvitnia platforma u praktychnii pidhotovtsi fakhivtsiv bibliotechno-informatsiinoi sfery [The library as a modern educational platform in the practical training of library and information specialists]. In Biblioteka: mistse tradytsii, prostir innovatsii [Library: a place of tradition, a space for innovation] [Roundtable materials] (pp. 77–79). KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Prokopenko, L. I. (2019a). Oznaiomcha praktyka studentiv kafedry informatsiinykh tekhnolohii yak zaporuka profesiinoho stanovlennia maibutnikh fakhivtsiv bibliotechnoi haluzi [Introductory practice of students of the Department of Information Technology as a guarantee of professional development of future specialists in the library industry]. In Stan ta perspektyvy rozvytku kulturolohichnoi nauky [The state and prospects of development of cultural studies] [Conference proceedings] (pp. 134–136). Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts. http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1303 [in Ukrainian].

Prokopenko, L. I. (2019b, May 16–18). Navchalna praktyka studentiv spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" yak chynnyk formuvannia interesu do bibliotechno-informatsiinoi haluzi [Educational practice of students of specialty 029 "Information, library and archival work" as a factor in the formation of interest in the library and information field]. In Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 135–136). Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Riabovol, L. T. (2019). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv u zakladakh vyshchoi osvity: deiaki zahalni problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Professional training of specialists in higher education institutions: some general problems and ways of their solution]. Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences, 5, 307–313. https://doi.org/10.33251/2522-1477-2019-5-307-313 [in Ukrainian].

Shuliak, S. O. (2021, November 17). Intehratsiia teorii ta praktyky yak sehment modernizatsii vyshchoi bibliotechnoi osvity (na prykladi roboty VP "Mykolaivska filiia Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv") [Integration of theory and practice as a segment of the modernization of higher library education (on the example of the work of the VP "Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts")]. In Stan ta perspektyvy rozvytku kulturolohichnoi nauky [The state and prospects of the development of cultural science] [Conference proceedings] (pp. 41–43). Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Sverdlyk, Z. M. (2017). Praktykooriientovane vykladannia dystsypliny "Informatsiino-analitychna diialnist" yak sposib formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinoi, bibliotechnoi ta arkhivnoi spravy [Practice-oriented teaching of the academic discipline "Informational and analytical activity" as a way of forming professional competence of future specialists in information, library and archival studies]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 18–25 [in Ukrainian].

Vasylyna, M., & Maiboroda, V. (2010). Aktualni problemy praktychnoi pidhotovky studentiv vyshchoi shkoly Ukrainy [Actual problems of practical training of students of higher education in Ukraine]. Problems of Modern Teacher Training, 2, 233–237 [in Ukrainian].

Yushchenko, L. O., & Bazar, V. O. (2019). Formuvannia profesiinykh kompetentnostei fakhivtsiv spetsialnosti "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" u ZVO I-II rivniv akredytatsii [Formation of professional competences of specialists in "Information, library and archive studies" in hei of i-ii levels of accreditation]. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 84–90. https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2019.189855 [in Ukrainian].

Zhuk, O. I.. (2013). Profesiina pidhotovka inzheneriv u SShA: tradytsii ta innovatsii [Professional training of engineers in higher educational system of the USA: traditions and innovations]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina", 2, 83–87 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (Ed.). (2000). Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Continuous professional education: problems, searches, prospects] [Monograph]. Vipol [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Бачинська, Н. (2023). Удосконалення професійних компетентностей здобувачів спеціальності 029 ІБАС у процесі проходження практики. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 82–95. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293574

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА