Бібліотеки закладів вищої освіти у поширенні практик відкритої науки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293568

Ключові слова:

відкрита наука, відкритий доступ, дослідницька інфраструктура, наукова бібліотека, бібліотека закладу вищої освіти, заклади вищої освіти

Анотація

Мета статті – визначити стан та напрями підвищення ефективності реалізації концепції відкритої науки в бібліотеках закладів вищої освіти України.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано контент-аналіз, системний підхід, методи аналізу та синтезу, узагальнення і систематизації.

Наукова новизна. На основі сформованої вибірки із 12 бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО) України виявлено тематичний спектр електронних ресурсів та сервісів інституційних репозитаріїв, схарактеризовано методичне та нормативно-правове забезпечення їх функціонування. Висвітлено особливості реалізації бібліотеками українських ЗВО основних принципів відкритої науки, виявлено резерви розбудови ними відкритого інформаційного простору для науковців та здобувачів вищої освіти.

Основні висновки. На основі аналізу наукових праць українських і зарубіжних дослідників встановлено внесок науковців у формування концептуальних засад відкритої науки як комунікаційного феномену, що має ключове значення для розвитку цифрового суспільства та суспільства знань. Сформульовано низку першочергових завдань, що потребують розв’язання: покращення засобів технологічної підтримки інституційних репозитаріїв; забезпечення бібліотеками ЗВО відкритого доступу до передплачених ресурсів та реферативно-бібліографічних баз даних, колекцій оцифрованих видань, включених до Державного реєстру національного культурного надбання України; подання навчальних матеріалів у відкритому доступі (програм дисциплін, конспектів лекцій, протоколів засідань, дидактичних матеріалів тощо); розробка та впровадження низки інформаційних, бібліотечних та освітніх методик наукової взаємодії з різними категоріями користувачів. Обґрунтовано та узагальнено значення ресурсного потенціалу сучасних практик бібліотек ЗВО у поширенні здобутків відкритої науки; визначено сучасний стан впровадження концепції відкритої науки у ЗВО України. Перспективами подальших досліджень є апробація різних аспектів впровадження відкритого доступу; розроблення бібліотеками ЗВО інструментів і сервісів відкритої науки.

Біографії авторів

Владислав Касьян, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат філософських наук , доцент

Валерій Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат культурології, доцент

Посилання

Banks, G. C., Field, J. G., Oswald, F. L., O’Boyle, E. H., Landis, R. S., Rupp, D. E., & Rogelberg, S. G. (2019). Answers to 18 Questions About Open Science Practices. Journal of Business and Psychology, 34(3), 257–270. https://doi.org/10.1007/s10869-018-9547-8 [in English].

Bilous, V. S. (2019, May 28–29). Naukometrychni doslidzhennia ta bibliometrychni tekhnolohii u diialnosti universytetskoi biblioteky [Scientific research and bibliometric technologies in the activities of the university library]. In Suchasna biblioteka: problemy, dosvid ta vektory rozvytku [Modern library: problems, experience and development vectors] [Conference proceedings] (pp. 5–10). Scientific Library National University of Pharmacy [in Ukrainian].

Brui, O. (2016, October 25). Vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii: khto, dlia choho i yak [Open access to scientific information: who, why and how] [PowerPoint slides]. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17904 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2016, March 23). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 roku "Iakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy" [On approval of the Library Development Strategy for the period up to 2025 "Qualitative changes in libraries for sustainable development of Ukraine"] (Order No. 219-r). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-p [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2022, October 8). Pro zatverdzhennia natsionalnoho planu shchodo vidkrytoi nauky [On approval of the national plan for open science] (Order No. 892-r). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Drach, I. (2022). Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu z realizatsii polityky i protsedur implementatsii kontseptsii "Vidkryta nauka" v universytetakh [Analysis of the leading domestic and foreign experience in the implementation of policies and procedures for the implementation of the "Open Science" concept in universities]. In V. Luhovyi & O. Petroie (Eds.), Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu z pidvyshchennia doslidnytskoi spromozhnosti universytetiv Ukrainy v umovakh viiny ta povoiennoho vidnovlennia u konteksti implementatsii kontseptsii "Vidkryta nauka" [Analysis of the leading domestic and foreign experience in increasing the research capacity of Ukrainian universities in the conditions of war and post-war reconstruction in the context of the implementation of the "Open Science" concept] (pp. 24–38). Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

European Commission. (2016). Open innovation, open science, open to the world – A vision for Europe. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2777/061652 [in English].

Hall, R. (2020, December 1). Information Technology for Open Science: Innovation for Research. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/12/information-technology-for-open-science-innovation-for-research [in English].

Heck, T., Peters, I., Mazarakis, A., Scherp, A., & Blümel, I. (2020). Open science practices in higher education: Discussion of survey results from research and teaching staff in Germany. Education for Information, 36(3), 301–323. https://doi.org/10.3233/EFI-190272 [in English].

Heck, T., & Heudorfer, A. (2018). Die Offenheit der wissenschaftlichen Ausbildung: Potenziale von offenen Lehr-/Lernpraktiken für forschendes Lernen [The openness of scientific education: Potentials of open teaching/learning practices for research-based learning]. Medien Pädagogik, 32, 72–95. https://doi.org/10.21240/mpaed/32/2018.10.25.X [in German].

Honcharenko, O. L., & Khemchian, I. I. (Comps.). (2022). Naukovo-informatsiina ta sotsiokulturna diialnist providnykh osvitianskykh bibliotek – 2022 [Scientific, information and socio-cultural activities of leading educational libraries – 2022]. TVORY [in Ukrainian].

Kaliuzhna, N. (2021, November 18–19). Rol postiinykh identyfikatoriv u zabezpechenni vidkrytoho dostupu do naukovykh publikatsii [The role of persistent identifiers in fostering open access to research papers]. In Kulturolohiia ta sotsialni komunikatsii: innovatsiini stratehii rozvytku [Cultural studies and social communications: innovation strategies of development] [Conference proceedings] (pp. 133–134). Kharkiv State Academy of Culture. http://eprints.rclis.org/42741/1/THE%20ROLE%20OF%20PERSISTENT%20IDENTIFIERS.pdf [in Ukrainian].

Kaliuzhna, N. (2023). Uprovadzhennia pryntsypiv vidkrytoho dostupu v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Open access principles implementation in Ukraine: current state and future perspectives]. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, 6(1), 149–159. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283984 [in Ukrainian].

Kopanieva, V., & Kostenko, L. (2021). Systema repozytariiv Ukrainy [System of repositories of Ukraine]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 61, 115–127. https://doi.org/10.15407/np.61.115 [in Ukrainian].

UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://doi.org/10.54677/MNMH8546 [in English].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, January 27). Pro biblioteky i bibliotechnu spravu [On libraries and librarianship] (Law No. 32/95-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, July 1). Pro vyshchu osvitu [On higher education] (Law No. 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Yaroshenko, T. (2021). Vidkrytyi dostup, vidkryta nauka, vidkryti dani: yak tse bulo i kudy ydemo: (do 20-littia Budapeshtskoi initsiatyvy Vidkrytoho dostupu) [Open access, open science, open data: how it was and where we are going (to the 20th anniversary of the Budapest Open access declaration)]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 8, 10–26. https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582 [in Ukrainian].

Yaroshenko, T., Serbin, O., & Yaroshenko, O. (2022). Vidkryta nauka: rol universytetiv ta bibliotek u suchasnykh zminakh naukovoi komunikatsii [Open science: the role of universities and libraries in modern changes in scientific communication]. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, 5 (2), 277–292. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270132 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Касьян, В., & Кушнарьов, В. (2023). Бібліотеки закладів вищої освіти у поширенні практик відкритої науки. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (12), 27–38. https://doi.org/10.31866/2616-7654.12.2023.293568

Номер

Розділ

БІБЛІОТЕКА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ