DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205733

Складові цифрової культури бібліотечного фахівця

Anatolii Humenchuk

Анотація


Сьогодні бібліотечні фахівці все впевненіше здійснюють вебометричний супровід наукових досліджень користувачів, опановують технології відбиття результатів українських дослідників у міжнародних наукометричних базах даних, постійно удосконалюють навички інформаційної аналітики, створення та ведення бібліотечних сайтів, блогів, акаунтів соціальних мереж.

Представлена стаття розкриває сутність та співвідношення понять «цифрові навички», «цифрова грамотність», «цифрова компетентність», «цифрові дивіденди», «цифровий інтелект», «цифрова культура». Обґрунтовано складові цифрової культури бібліотечного фахівця як єдності цифрового світогляду, цифрового підприємництва та цифрової творчості, сформованість яких сприятиме досягненню успіхів та конкурентних переваг в умовах розбудови цифрової економіки та суспільства знань.

Окреслено концептуальну модель формування базових складових цифрової культури сучасного бібліотечного фахівця. Наголошено, що робота з великими обсягами цифрової інформації потребує від бібліотекаря високого рівня емоційного інтелекту, вміння концентруватися та управляти увагою, здатності швидко перенавчатися, налаштуватися на постійний розвиток та вдосконалення.

Для досягнення поставленої в дослідженні мети використовувались термінологічний та компаративний методи, метод концептуального моделювання. Це дало можливість виявити та проаналізувати базові поняття предметної сфери «цифрова культура», визначити складові концептуальної моделі цифрової культури бібліотечного фахівця, що дозволить обґрунтувати теоретичні засади її ефективного формування.

Доведено, що знання змісту та компонентного складу цифрової культури є запорукою вироблення організаційно-методичних засад її ефективного формування. При цьому варто зважати на комунікаційну сутність бібліотечної професії, яка оснащує бібліотекарів потужним арсеналом знань, умінь, навичок, світоглядних орієнтирів та засобів формування не лише власної цифрової культури, але й користувачів бібліотек та суспільства загалом.


Ключові слова


цифрова культура; цифрові навички; бібліотечний фахівець; цифровий інтелект; цифрова компетентність; інформатизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazeliuk, O. V. (2018). Formuvannia tsyfrovoi kultury pedahohichnykh pratsivnykiv u zakladakh profesiinoi osvity [Formation of digital culture of pedagogical workers in vocational education institutions]. Bulletin of Postgraduate Education. Educational sciences Series, 6(35), 23–36. https://doi.org/10.32405/2218-7650-2018-6(35)-23-36 [in Ukrainian].

Havrilova, L. H., & Topolnik, Y. V. (2017). [Digital Culture, Digital Literacy, Digital Competence as the Modern Educational Phenomena]. Information Technologies and Learning Tools, 61(5), 1–11. https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1744 [in Ukrainian].

Litvinova, K. (2016, Oktober 4). Pro komponenty tsyfrovoi kultury [About the components of digital culture]. Digitale. Blog about the development of the digital society. https://cutt.ly/qyJ3oi8/ [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2011). Natsionalna ramka kvalifikatsii [National qualifications framework]. Decree from November 23, 2011, № 1341. https://cutt.ly/5yJ3Qac [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]. Order from January 17, 2018, № 67-p. https://cutt.ly/byJ3LZO [in Ukrainian].

Sokolova, N. (2012). Tcifrovaia kultura ili kultura v tcifrovuiu epokhu [Digital Culture or Culture in the Digital Age]. International Journal of Cultural Research, 3, 6–10. https://cutt.ly/ayJ8k4v [in Russian].

Ukrainian Institute for the Future. (n. d.). Ukraina – LEARNING NATION [Ukraina – LEARNING NATION]. Retrieved May 15, 2020, from https://cutt.ly/RyJ8Iar [in Ukrainian].

Ukrainian Institute for the Future. (n. d.). Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. Retrieved May 15, 2020, from https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

Hi-tech office. (2016). Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 ("Tsyfrovyi poriadok dennyi – 2020") : kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty "tsyfrovizatsii" Ukrainy do 2020 roku [Digital Agenda of Ukraine – 2020 (Digital Agenda – 2020): conceptual framework (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine until 2020]. Project. https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian].

World Bank Group. (2016). Tcifrovye dividendy: doklad Vsemirnogo banka o mirovom razvitii. 2016 [Digital dividends: World Bank World Development Report. 2016]. https://cutt.ly/EyJ8AJ7 [in Russian].

Microsoft Corporation. (2017). Digital culture: Your competitive advantage. https://cutt.ly/1yJ8S5V [in English].

Ferrari, А. (2011). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. European Commission Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. https://www.ifap.ru/library/book522.pdf [in English].

Commission of the European Communities. (2006). Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. https://cutt.ly/3yJ8D4d [in English].

EU Science Hub. (2019. 09.01). The Digital Competence Framework 2.0. https://cutt.ly/4yJ8F2S [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базелюк О. В. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах про­фесійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2018. Вип. 6 (35). С. 23–36.

Гаврилова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова ком­петентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61, № 5. С. 1–14.

Літвінова К. Про компоненти цифрової культури. Digitle. Блог про розвиток цифрового су­спільства. URL: https://cutt.ly/qyJ3oi8/ (дата звернення: 15.05.2020).

Національна рамка кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341. URL: https://cutt.ly/5yJ3Qac (дата звернення: 15.05.2020).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018– 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабі­нету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р. URL: https://cutt.ly/byJ3LZO (дата звернення: 15.05.2020).

Соколова Н. Л. Цифровая культура или культура в цифровую епоху. Международный журнал исследований культуры. 2012. № 3. С. 6–10. URL: https://cutt.ly/ayJ8k4v (дата обраще­ния: 15.05.2020).

Україна – LEARNING NATION. Український інститут майбутнього. 2018. URL: https://cutt.ly/RyJ8Iar (дата звернення: 15.05.2020).

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 15.05.2020).

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020») : концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» Украї­ни до 2020 року : проект. Київ : Hi-tech office, 2016. 90 с. URL: https://cutt.ly/6yJ8PgO (дата звернення: 15.05.2020).

Цифровые дивиденды : доклад Всемирного банка о мировом развитии. 2016. Группа Все­мирного банка. URL: https://cutt.ly/EyJ8AJ7 (дата обращения: 15.05.2020).

Digital culture: Your competitive advantage. Redmond : Microsoft Corporation, 2017. 25 p. URL: https://cutt.ly/1yJ8S5V (accessed: 15.05.2020).

Ferrari А. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: European Commission Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies, 2011. URL: https://www.ifap.ru/library/book522.pdf (accessed: 15.05.2020).

Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. Commission of the European Communities. Brussels, 5.9.2006. COM (2006) 479 final. 2006/0163 (COD). URL: https://cutt.ly/3yJ8D4d (accessed: 15.05.2020).

The Digital Competence Framework 2.0. EU Science Hub. 09.01.2019. URL: https://cutt.ly/4yJ8F2S (accessed: 15.05.2020).

Copyright (c) 2020 Анатолій Гуменчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |