DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.4.2019.187821

Структурна та когнітивна трансформація навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування»

Tetiana Novalska

Анотація


У статті розкрито досвід структурної та когнітивної трансформації навчальної дисципліни «Бібліотечно-інформаційне обслуговування» (БІО), що викладається для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Проаналізовано формування та змістове наповнення її в різні історичні періоди. Доведено, що в сучасних умовах стрімкого технічного і технологічного розвитку, запровадження новітніх носіїв інформації, утворення єдиного інформаційного простору тематичне та змістове наповнення курсу значно розширюється, що потребує його трансформації. Запропоновано запровадити в інваріантну частину навчального плану дисципліну «Інформаційний сервіс», в якій обслуговування розглядається як феномен культури комунікації, навігаційно-пошукова діяльність, що здійснюється в єдиній інформаційній системі. Це зумовлено також тим, що інформаційний сервіс, поряд з іншими видами обслуговування (транспортний сервіс, енергетичний, медичний, торговельний, культурно-освітній тощо) розвивається найбільш потужними темпами, він є домінуючим в умовах інформатизації суспільства. Обґрунтовано доцільність включення дисципліни «Бібліотечно-інформаційний сервіс» в інваріантну частину навчального плану та викладання її для спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності». При засвоєнні курсу студенти ознайомляться з особливостями організації обслуговування в різних типах бібліотек, сучасними технологіями, традиційними та інноваційними формами популяризації інформаційних ресурсів і послугбібліотек психологічними засадами обслуговування в сучасному бібліотечному середовищі.

Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного підходу, принципи історизму, об’єктивності, системності, розгляду проблематики бібліотечно-інформаційного обслуговування в його діалектиці та причинно-наслідкових зв’язках.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що трансформація структурної та когнітивної складових навчальної дисципліни БІО у бібліотекознавстві не розглядалася, відповідно до формування системи загальних та фахових компетентностей, відображених у дескрипторах Національної рамки кваліфікації на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Доведено, що компетентності, які здобуде майбутній фахівець, сприятимуть його конкурентоспроможності на ринку праці та професійному зростанню.


Ключові слова


освітня дисципліна; інформаційний сервіс; бібліотечно-інформаційне обслуговування; спеціалізація; спеціальність; фахові компетентності; «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Повний текст:

PDF

Посилання


Hranchak, T. (2017). Dystsypliny analitychnoho profiliu yak komponent prohramy pidhotovky bakalavriv zi spetsialnosti "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Analytical Profile Disciplines as a component of the Bachelor’s Degree Program in Information, Library and Archives]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 46, 117-128 [in Ukrainian].

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2017). Problemy profesiinoho spriamuvannia za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Problems of Professional Orientation in the Specialty "Information, Library and Archival Affairs"]. Bulletin of the Book Chamber, 11, 29-33 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [On Higher Education]: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 roku № 1556 – VII. (2014). Uriadovyi kur’ier, 146 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [On approval of the list of branches of knowledge and specialties by which higher education applicants are trained]: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 roku № 266. (2015). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/law/show/266-2015-%DO%BF/ [in Ukrainian].

Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017r. № 2145 – VIII. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 38/39 [in Ukrainian].

Serbin, O., & Yaroshenko, T. (2015). Aspekty formuvannia ta vdoskonalennia suchasnoi bibliotechnoi osvity [Aspects of formation and improvement of modern library education]. Bulletin of the Book Chamber, 2, 12-15 [in Ukrainian].

Solianyk, A. (2019). Innovatsiini kryterii rezultatyvnosti stupenevoi pidhotovky fakhivtsiv zi spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Innovative Criteria for the Effectiveness of the Graduate Training of Specialists in the Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk, 3, 64-75 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146291

Solianyk, A. (2017). Suchasni trendy modernizatsii vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity Ukrainy [Modern trends of modernization of higher library and information education of Ukraine]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 22-26 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 46. С. 117–128.

Матвієнко О., Цивін М. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Вісник Книжкової палати. 2017. №11. C. 29–33.

Про вищу освіту : Закон України від 1 лип., 2014 р. № 1556-VII. Урядовий кур’єр. 2014. № 146. 13 серп.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2015 р., № 266. URL: http://zakon.rada.gov.ua/law/show/266-2015-%DO%BF/ (дата звернення: 09.12.2019 р.).

Про освіту: Закон України від 5 верес. 2017 р., № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38/39. Ст. 380.

Сербін О., Ярошенко Т. Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти. Вісник Книжкової палати. 2015. № 2. С. 12–15.

Соляник А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. № 3. С. 64–75.

Соляник А. Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України. Вісник Книжкової палати. 2017. № 1. С. 22–26.

Copyright (c) 2019 Тетяна Новальська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |