DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.4.2019.187812

Документологічний нігілізм Є. О. Плешкевича

Yuriy Stolyarov

Анотація


Представлена стаття присвячена розгляду двох питань: культури ведення наукової дискусії і аргументам за і проти теорії про усний документ у сучасному документознавстві.

На основі аналізу основних тез, викладених у статті «Про «лівий» і «правий» ухили в російському документознавстві» (2019), розкриваються і зазнають критики основні теоретичні тези Є. О. Плешкевича. Виражається незгода з фактом існування яких би то ні було ухилів у документології. Відзначається, що розширене розуміння документа, як і документософське його трактування, свідчать лише про наявність різних поглядів на те чи інше наукове питання. Відстоюється теза щодо права вченого на власне бачення предмета документології і відсутність у нього права вважати ухильниками незгодних із собою.

Приписування ухилів передбачає, що йде прямим неухильним курсом тільки сам критик, самовільно перебравши на себе право розглядати інших, як ухильників з правильного шляху. Показано, що фактично критика Є. О. Плешкевича безпідставна і до того ж суперечлива у своїй суті.

Наводяться додаткові аргументи на користь поняття «усний документ», всезагальної властивості конвенційності документа, необхідності розробляти загальну теорію документа. Висвітлюються сучасні наукові погляди на питання усного документування. Підкреслюється правова спроможність статусу усного документа, відома з часів римського приватного права, яким виокремлювались вербальні і літеральні (письмові) договори. Констатується юридична сила усних угод і договорів.

Обґрунтовується позиція, згідно з якою предмет документології виводиться за рамки області бібліотекознавства та бібліографії, а саме широке розуміння документа може бути поширене на весь світ.


Ключові слова


документологія; загальна теорія документа; документософія; усний документ; властивість конвенційності документа

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dvoenosova, G.A. (2017). Sinergeticheskaia teoriia dokumenta [Synergetic theory of the document] (Doctor’s thesis). Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet, Moscow [in Russian].

Kozlov, V.P. (2011). Zhizn dokumenta [Life of a document]. In V. A. Tishkov (Ed.), Dostoinstvo istorika. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika RAN Yuriya Aleksandrovicha Polyakova [The dignity of a historian. On the occasion of the 90th birthday of academician of the RAS Yuri Alexandrovich Polyakov] (pp. 88-110). Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entciklopediia (ROSSPEN) [in Russian].

Kozlov, V.P. (2009). Obschaya teoriya dokumenta [General document theory]. Deloproizvodstvo, 3, 13-12 [in Russian].

Plato. (1879). Dialogi Platona [Dialogues of Plato] (N. Gorbov, Trans.) (Iss. 1). Moscow: Tip. A.I. Mamontova i K° [in Russian].

Pleshkevich, E. A. (2019). O "levom" i "pravom" uklonah v rossiyskom dokumentovedenii [On the "Left" and "Right" Deviations in Russian Documentation]. In V.V. Bezdrabko (Ed.), Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan (Iss. 11, pp. 35-42). Kyiv [in Russian].

Poltavskaya, E.I. (2013). Informatsiya sub’ektivnaya, sotsialno opredmechennaya, i document [Subjective and socially objectified Information and a document]. Nauchnaia i tekhnicheskaia informatciia. Seriia 2, 8, 12-19 [in Russian].

Sokolov, A.V. (2016a). Dokumentosfera kak prostranstvo sinteza muzeya, biblioteki, arhiva [Documentosphere as a synthesis space of a museum, library, archive]. In E. A. Vorontsova. (Ed.), Rol bibliotek v informatcionnom obespechenii istoricheskoi nauki (pp. 67-87). Moscow [in Russian].

Sokolov, A.V. (2016b). Na putiakh poznaniia dokumentosfery [On the ways of knowledge of the document sphere]. (Pt. 1-3). Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki, 5, 7-28; 6, 3-22; 7, 3-23. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-5-7-28

Stolyarov, Yu. N. (2018). Ustnyiy dokument [Oral document]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk, 2, 24-36 [in Russian]. https://doi.org/10.31866/2616-7654.2.2018.152572

Buckland, M. (2017). Information and Society. Cambridge-Massachusetts: The MIT Press [in English]. https://doi.org/10.7551/mitpress/10922.001.0001


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Двоеносова Г. А. Синергетическая теория документа : дис. … д-ра ист. наук. Москва, 2017. 490 с.

Козлов В. П. Жизнь документа. Достоинство историка. К 90-летию со дня рождения академика РАН Юрия Александровича Полякова / ред. В. А. Тишков. Москва, 2011. С. 88–110.

Козлов В. П. Общая теория документа. Делопроизводство. 2009. № 3. С. 13–12.

Платон. Диалоги Платона. Вып. 1. / пер. Н. Горбова. Москва : Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1879. С. 275.

Плешкевич Е. А. О «левом» и «правом» уклонах в российском документоведении. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства, Спілка архівістів України ; за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ, 2019. Вип. 11. С. 35–42.

Полтавская Е. И. Информация субъективная, социально опредмеченная, и документ. Науч. и техн. информ. Сер. 2. 2013. № 8. C. 12–19.

Соколов А. В. Документосфера как пространство синтеза музея, библиотеки, архива. Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки : сб. статей / сост. и отв. ред. Е. А. Воронцова. Москва, 2016a. С. 67–87.

Соколов А. В. На путях познания документосферы. Ч. 1–3. Науч. и техн. б-ки. 2016b. № 5. С. 7–28; № 6. С. 3–22; № 7. С. 3–23.

Столяров Ю. Н. Устный документ. Український журнал з бiблiотекознавства та iнформацiйних наук. 2018. № 2. С. 24–36.

Buckland M. Information and Society. Cambridge-Massachusetts : The MIT Press, 2017. 232 р.

Copyright (c) 2019 Юрій Столяров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |