DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.148172

Документологія на стадії розвиненої науки: Сутність одиниці документаційної діяльності і поняття і побудова фундаментальної теоретичної схеми

Yuriy Nesterovich

Анотація


Актуальність проведеного дослідження обумовлена необхідністю оптимізації змісту базових термінів наук про документаційну та інформаційну забезпечувальну діяльність –ДІЗД (документознавства, бібліотекознавства, наукової інформатики та ін.), встановленням та повноцінним розкриттям сутності її одиниць, процесів і сегментів.

На основі застосування методів термінологічного аналізу, експлікації, системного, структурно-функціонального розглядаються ключові з позицій становлення документології як розвиненої науки питання сутності одиниці документаційної діяльності та поняття і побудови фундаментальної теоретичної системи. Підкреслюється, що наявності розвиненої теорії в документології – загальній інтертеоріі ДІЗД – відповідає вироблення фундаментальної теоретичної схеми. Оскільки в ній питома вага онтологічних знань (знань про сутність об'єкта) велика, то методологічна стратегія побудови теорії і систематизації знань в документології передбачає слідування ґрунтовно розробленому концепту сутності об'єкта.

Обґрунтовується, що бінарна сутність одиниці ДІЗД, яка відповідає «широкому» трактуванню документа, з урахуванням соціального аспекту її функціонування – соціального статусу і прагматичних властивостей – логічно має бути доповнена функціонально-статусною сутністю, що забезпечить необхідну відповідність «вузькому» трактуванню документа. Пропонується тринарна сутність одиниці ДІЗД як продукту матеріального і інтелектуального виробництва, який наділений соціальним статусом і виконує комплекс функцій у соціальній діяльності.

Ключові слова


документологія; документ; ДІЗД; бінарна сутність документа; тринарна сутність одиниці ДІЗД

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voyshvillo, E.K., & Degtyarev, M.G. (2001). Logika [Logics]. Mosсow: Izd-vo VLADOS-PRESS [in Russian].

Konyavskiy, V.A., & Gadasin, V.A. (2004). Osnovy ponimaniya fenomena elektronnogo obmena informatsiey [Basics of understanding the phenomenon of electronic communication]. Minsk: Bellitfond [in Russian].

Nesterovich, Yu. (2009). Kontseptsiya i klassifikatsiya produktov deyatelnosti s zakreplennoy informatsiey [Concept and classification of products with fixed information]. In V. V. Bezdrabko (Ed.) Terminologiya dokumentoznavstva ta sumizhnih galuzey znan (Issue 3, рр. 28–39). Kyiv [in Russian].

Nesterovich, Yu.V. (2010). Trudyi po eksplikatsii bazisnyih ponyatiy nauchnyih teoriy [Works on explication of basic concepts of scientific theories]. Vol. 1: Eksplikatsiya bazisnyih ponyatiy dokumentovedeniya i infosofii. Minsk: GNU "Institut istorii NAN Belarusi" [in Russian].

Slobodianyk, M. (2008). Dokumentolohiia [Documentology]. In Ukrainska arkhivna entsyklopediia (pp. 385–386). Kyiv: Horobets [in Ukrainian].

Stolyarov, Yu.N. (2013). Dokumentologiya [Documentology]. Oriol: Gorizont [in Russian].

Stolyarov, Yu.N. (2011). Materialnyiy nositel informatsii (MNI) produkta deyatelnosti s zakreplennoy informatsiey (PDZI) silnee! (diskussiya v zaschitu dokumentovedeniya) [The material carrier of information (MCI) of the product of the activity with the fixed information (PAFI) is stronger! (discussion in defense of records management)]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiy, 3–4, 102–105 [in Russian].

Stolyarov, Yu.N. (1999). Ontologicheskiy status dokumenta i ego prakticheskoe znachenie dlya bibliotek [Ontological status of the document and its practical value for libraries]. Bibliotekovedenie, 4–6, 50–59 [in Russian].

Shvetsova-Vodka, G.N. (2009). Obschaya teoriya dokumenta i knigi [The General Theory of the Document and the Book]. Moscow: Znanie ; Kyiv: Ryibari [in Russian].

Shvetsova-Vodka, G.N. (2014). Yu.N. Stolyarov o dokumentologii [Yu.N. Stolyarov about documentology]. Nauchnye i tehnicheskie biblioteki, 6, 66–80 [in Russian].

Pleshkevich, E.A. (2011). Evolyutsiya teoreticheskih predstavleniy o dokumente [Evolution of theoretical ideas about the document]. Moscow: «Pashkov dom» [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 528 с.

Конявский В. А., Гадасин В. А. Основы понимания феномена электронного обмена информацией. Минск : Беллитфонд, 2004. 281 с.

Нестерович Ю. Концепция и классификация продуктов деятельности с закрепленной информацией. Термiнологiя документознавства та сумiжних галузей знань : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ, 2009. Вип. 3. С. 28–39.

Нестерович Ю. В. Труды по экспликации базисных понятий научных теорий. Т. 1 : Экспликация базисных понятий документоведения и инфософии. Минск : ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 2010. 312 с.

Слободяник М. Документологія. Українська архівна енциклопедія. Киïв : Горобецъ, 2008. С. 385–386.

Столяров Ю. Н. Документология. Орёл : Горизонт, 2013. 370 с.

Столяров Ю. Н. Материальный носитель информации (МНИ) продукта деятельности с закрепленной информацией (ПДЗИ) сильнее! (дискуссия в защиту документоведения). Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформологiя. 2011. № 3/4. С. 102–105.

Столяров Ю. Н. Онтологический статус документа и его практическое значение для библиотек. Библиотековедение. 1999. № 4/6. С. 50–59.

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие. Москва : Знание ; Киев : Рыбари, 2009. 487 с.

Швецова-Водка Г. Н. Ю. Н. Столяров о документологии. Научные и технические библиотеки. 2014. № 6. С. 66–80.

Плешкевич Е. А. Эволюция теоретических представлений о документе. Москва : «Пашковдом». 2011. 93 с.

Copyright (c) 2018 Юрій Нестерович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |