DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146293

Вплив е-урядування на інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади

Lіudmyla Halahan

Анотація


У статті обґрунтовується вирішальне значення інформаційно-комунікативних технологій у вдосконаленні експертного забезпечення діяльності органів державної влади. В рамках теорій соціально орієнтованої держави сучасне державне управління зосереджено на обслуговуванні клієнтів, що вимагає нових підходів у діяльності центральних адміністративних офісів у наданні широкого спектру управлінських послуг. У контексті цього, поряд із проблемою аналітичної обробки великих інформаційних масивів, актуалізується потреба у геополітичному, соціальному та економічному моніторингу, який підтримує процес прийняття рішень щодо складних проблем у різних сферах діяльності суспільства.

Особлива увага приділяється технологічним можливостям електронного урядування щодо покращення інформаційно-аналітичної обробки структурованих даних у сфері прийняття управлінських рішень. Визначено, що використання електронних сервісів багатоканальної системи «е-уряд» розширює межі інтерактивної участі громадськості в процесі прийняття управлінських рішень та сприяє соціально-продуктивному використанню результатів інформаційно-аналітичного моніторингу.

Акцентовано необхідність створення та функціонування інформаційно-аналітичних систем державного управління як інтегрованих корпоративних систем на перевірених рішеннях та на інформаційних та телекомунікаційних платформах.


Ключові слова


органи державної влади; електронне урядування; інформаційно-аналітичні системи; е-уряд; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamanchuk G. V. (2004). Teoriya gosudarstvennogo upravleniya [Theory of Public Administration]. Moscow, 584 p. [in Russian].

Dyehtyar A. O. (2004).Derzhavno-upravlinsʹki rishennya: informatsiyno-analitychne ta orhanizatsiyne zabezpechennyа [Government-management decisions: informational and analytical and organizational support]. Kharkiv, 224 p. [in Ukrainian].

Semenchenko A. I. (Ed.) (2009). Kontseptsiya rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini [Concept of development of e-governance in Ukraine]. Kyiv, 16 p. [in Ukrainian].

Kramskikh M. V., Vlasova M. S. (2018).Osnovnyye aspekty sovershenstvovaniya informatsionno-analiticheskogo obespecheniya deyatel'nosti organov gosudarstvennoy vlasti [Thema inaspects of improving the information and analytical support of the activities of state authorities]. Obshchestvennyye i ekonomicheskiye nauki. Studencheskiy nauchnyy forum. Elektronnyy sbornik statey po materialam III studencheskoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiiSocial and economic sciences. Student Science Forum. Electronic collection of articles based on the III student international scientific-practical conference. Moscow. no. 3(3) URL: http://www.nauchforum.ru/archive/SNF_social/3(3).pdf (last accessed: 28.10.2018) [in Russian].

Marutyan R. R. (2010). Sytuatsiyni tsentry yak osnova stratehichnoho upravlinnya u sferi natsionalʹnoyi bezpeky [Situation centers as the basis of strategic management in the field of national security]. Asotsiatsiya rozvytku ta bezpekyAssociation for Development and Security. URL: http://dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2012-10-04-15-59-58&catid=51:2010-10-15-07-16-39&Itemid=89&lang=uk (last accessed: 25.10.2018) [in Ukrainian].

Nykolaychuk V. (2004).Pryntsypy, modelʹ ta subsystemy elektronnoho informatsiynoho zabezpechennya derzhavnoho upravlinnya na mistsevomu rivni [Principles, model and subsystem of electronic information support of state administration at the local level]. Upravlinnya suchasnym mistom Management of a modern city. no. 1-3, pp. 26-32 [in Ukrainian].

Semenchenko I. (Ed.) (2013) Sytuatyvni tsentry orhaniv derzhavnoyi vlady: nauk. rozrobka [Situational centers of public authorities: sciences. development]. Kyiv, 60 p. [in Ukrainian].

Tverdokhlib M. H. (2002). Informatsiyne zabezpechennya menedzhmentu [Information Management Provision]. Kyiv, 224 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега, 2004. 584 с.

Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. 224 с.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні / за ред. А. І. Семенченко. К.: Відродження, 2009. 16 с.

Крамских М. В., Власова М. С. Основные аспекты совершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной власти. Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум. Электронный сборник статей по материалам III студенческой международной научно-практической конференции. Москва: Изд. «МЦНО». 2018. № 3 (3). URL: http://www.nauchforum.ru/archive/SNF_social/3(3).pdf. (датаобращения: 28.10.2018).

Марутян Р. Р. Ситуаційні центри як основа стратегічного управління у сфері національної безпеки. Асоціація розвитку та безпеки. URL: http://dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2012-10-04-15-59-58&catid=51:2010-10-15-07-16-39&Itemid=89&lang=uk. – дата звернення: 25.10.2018 р.).

Николайчук В. Принципи, модель та субсистеми електронного інформаційного забезпечення державного управління на місцевому рівні. Принципи, модель та субсистеми електронного інформаційного забезпечення державного управління на місцевому рівні. Управління сучасним містом. – 2004.  №1-3. С. 26–32.

Ситуативні центри органів державної влади : наук. розробка / авт. кол. : А. І. Семенченко, І. В. Клименко, А. В. Журавльов та ін. ; за заг. ред. д-ра наук держ. упр., проф. А. І. Семенченка. К. : НАДУ, 2013. 60 с.

Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник [Вид. 2-ге, доп. та перероб.].  К.: КНЕУ, 2002. 224 с.
Copyright (c) 2018 Людмила Галаган

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |